“Алфатекс Л” ЕАД е дружество, създадено през 2001г. Регистрирано е в гр.София по ф.д. № 6130/2001г. на СГС с Изпълнителен директор – Любомир Илиев и членове на Управителния съвет – Тодор Тодоров и Наталия Георгиева. “Алфатекс Л”  е Член е на Българската Строителната камара – I група и Стопанската камара.

 Дружеството е с внедрени: Система  за управление на качеството ISO 9001:2000 и Система за управление ЗБУТ  OHSAS 18001:2007 и в процес на внедряване на Система за опазване на околната среда ISO 14001:2004
       Фирмата  е   специализирана в изграждане на  промишлено и гражданско строителство, строително-ремонтни работи,  В и К, топло и хидроизолации. Също така предлага и комплексно проектиране и инженеринг.
       
    “Алфатекс Л” ЕАД разполага с квалифициран технически и работен персонал. Обектите се изпълняват със собствена строителна механизация, лек и товарен автотранспорт.

     На всички обекти строителните и ремонтни работи са изпълнявани с много добро качество и в срок, при стриктно спазване на :

§. правилниците по безопасност, хигиена на труда, противопожарна охрана и опазване на околната среда;
§. изискванията на инвеститора, указанията и разпоредбите на оторизираните му представители и независимия строителен надзор
§.  поетите договорни задължения
§.  законодателството на Република България

   Фирма „АЛФАТЕКС Л” ЕАД  работи с утвърдени клиенти, но се надява на ползотворно сътрудничество с всички, инвестиращи в строителния бранш.

                        Изпълнителен директор:

                                Любомир Илиев

 
   Алфалекс Л ЕАД© Всички права запазени.